Inne szkolenia zawodowe

 

Warsztaty dla Instruktorów Nauki Jazdy

 

Do prowadzenia Warsztatów Doskonalenia Zawodowego Instruktorów zgodnie z art. 35 ust.6. Ustawy o Kierujących, Uprawniony jest OSK ALFA posiadający Poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

 

Corocznie Każdy Instruktor Nauki Jazdy musi:

 

  • corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6 Ustawy o Kierujących
  • do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6
  • Obowiązek ten  nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

 

Warsztaty instruktorskie to kurs mający na celu przedłużenie uprawnień instruktora nauki jazdy. Instruktor oraz wykładowca zobowiązany jest każdego roku przedkładać zaświadczenie potwierdzające odbyte warsztaty doskonalenia zawodowego  „Super OSK ” ALFA organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego według określonego programu, zapewnia udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.

 

Nie dostarczenie dokumentu poświadczającego odbycie warsztatu skutkuje skreśleniem z ewidencji instruktorów, więc warto o tym pamiętać. Uczestnictwo na Naszych Warsztatach to  okazja do wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z pracą w zawodzie instruktora nauki jazdy, a należycie odbyty to  ważny element edukacyjny.

 

 

 

Organizacja zajęć warsztatowych:

 

Warsztaty instruktorskie (doskonalenia zawodowego instruktorów/wykładowców) obejmują zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne ujęte w programie szkolenia.

 

Warsztaty instruktorskie obejmują następujące zagadnienia:

 

 

 

Część teoretyczna – wykłady (10h)

 

1.uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:

 

psychologia – 1h

 

metodyka nauczania – 1h

 

prawo ruchu drogowego – 1h

 

technika kierowania i obsługi pojazdu – 1h

 

bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1h

 

zasady prowadzenia ośrodka – 1h

 

2.omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kie­rowców – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych;

 

3.omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych.

 

 

 

Część praktyczna (4h)

 

Zajęcia praktyczne na warsztatach instruktorskich obejmują co najmniej następujące tematy:

 

1. przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kan­dydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych;

 

2. przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w cha­rakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych;

 

3. ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – co najmniej dwie godziny zajęć praktycznych.

 

Po zakończeniu warsztatów instruktor otrzymuje zaświadczenie.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy CSK ALFA - szkoła jazdy

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na kursy z zakresu

KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ, KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYŚPIESZONEJ,

KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ

(PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB)

SZKOLENIA OKRESOWE

rozpoczęcie - patrz zakładka TERMINARZ

 

Rusza kurs z zakresu SZKOLENIA OKRESOWEGO - patrz zakładka TERMINARZ.

(jest możliwość ustalenia indywidualnych terminów)

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA SZKOLENIA:

NA WÓZKI WIDŁOWE I KURSY ADR

 

Certyfikat Kompetencji Zawodowych


Warsztaty czas pracy kierowcy w oparciu o ćwiczenia na tachografie cyfrowym i analogowym.
Praktyczne zastosowanie na podstawie problemów występujących na trasach.

Termin 6-11-2013 godz 8,00

termin 9.11.2013 godz 9,00

 

W Warszawie wykonujemy te szkolenia jako pierwsi oprócz WORD - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Prowadzenie szkoleń ADR oraz Przewóz Osób i Rzeczy prowadzimy od sierpnia 2006r. wraz z Akademią Transportu i Przedsiębiorczości. Oferujemy jako jedni z nielicznych wyspecjalizowana kadrę wykładowców, praktyków z dużym doświadczeniem w prowadzeniu takich kursów. Posiadamy zezwolenie niezbędne do ich organizowania. WOJEWODA WARSZAWSKI nadał nam wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia pod numerem 21.

Uwaga, w związku ze zmianą Ustawy o Transporcie Drogowym, niedługo szkolenia - kwalifikacja wstępna i kwalifikacja uzupełniająca będą o połowę krótsze jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu zaczekaj i zrób to pod koniec roku - będzie taniej!

Na jazdy praktyczne udostępniamy MAN TGL 12.240 rok 2007 a na kursach przewozu osób, autobus Mercedes 303 ) lub Solaris! Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 667-99-99

 

Szczegółowa oferta:

Przewóz osób i rzeczy (KWALIFIKACJ WSTĘPNA i Szkolenia Okresowe):

 

Centrum Szkolenia Kierowców ALFA jako pierwsza w Warszawie poza WORD zorganizowała szkolenia z tego zaktesu wraz z AKADEMIA PRZEWOŹNIKA oraz z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji .Kogo obejmuje szkolenie:

Przewóz osób i rzeczy


Centrum Szkolenia Kierowców ALFA i AKADEMIA PRZEWOŹNIKA wraz z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji zraszają na kurs podstawowy lub dodatkowy w zakresie przewozu osób i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji). Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo czytając poniższy tekst lub kontaktując się z pracownikami CSK ALFA.
SZKOLENIE PODSTAWOWE dla kierowców pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą.
Kierowca ubiegający się o zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku kierowcy wykonującego transport drogowy w zakresie przewozu osób, lub dla kierowców pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu rzeczy.
Kierowca ubiegający się o zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku kierowcy wykonującego transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy.

Szkolenie pełne - kursy prowadzone są dla osób które nie posiadają świadectwa kwalifikacji lub wydane świadectwo kwalifikacji w terminie od 01.01.2002 do 31.12.2003 r. wyłącznie na podstawie orzeczeń badań lekarskich i psychologicznych i nigdy nie ukończył szkolenia w zakresie przewozu osób.

SZKOLENIE DODATKOWE przeprowadza się dla osób posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby lub rzeczy. Na taki kurs mogą się zgłosić również osoby posiadające świadectwo kwalifikacji wydane przed dniem 01.01.2002 w zakresie kat. B, B+E lub D, D1, D+E, D1+E oraz prawo jazdy w tym zakresie.
Kierowca musi mieć wydane świadectwo kwalifikacji przed dniem 01.01.2002 roku lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie przewozu osób lub rzeczy.
Program zajęć praktycznych dla uczestników kursu.


1. Założenia programu

Program obejmuje zajęcia praktyczne przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy (Dz.U. 122 poz. 1269).

Przewidziane programem zajęcia podzielone są na rodzaje:

- teoretyczny w czasie 3 dni - ogólne i warsztaty specjalistyczne w w czasie kolejnych 2 dni - w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy.Zajęcia praktyczne będą realizowane na terenie:

- Placu Manewrowego lub firmy CSK ALFA

Zajęcia praktyczne będą prowadzone przez doświadczone osoby zatrudnione przez AKADEMIĘ PRZEWOŹNIKA, C.S.K. ALFA lub Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji2. Organizacja zajęć

Zajęcia praktyczne są organizowane w grupach tematycznych:

- transport rzeczy:
(wraz z obsługą pojazdów kategorii „C” i pojazdów członowych - zespołów pojazdów, a także obsługa urządzeń załadowczych i obsługa autobusu)
Zajęcia prowadzone będą w niezbyt licznych grupach co zapewni lepszy i wydajniejszy system przysfajania nabywanych umiejętności związanych z tematyką szkolenia.


Szkolenie kierowców zawodowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

Szkolenie podstawowe

A. Cel szkolenia

B. Część ogólna

Racjonalne prowadzenie pojazdu; Budowa pojazdu; Podwozia pojazdów; Nadwozia pojazdów; Układ napędowy; Układ zawieszenia; Układ kierowniczy; Układ hamulcowy; Układ elektryczny, Parametry ruchu pojazdu, Właściwości trakcyjne silnika (moc silnika, moment obrotowy, jednostkowe zużycie paliwa, bilans energii); Właściwości trakcyjne pojazdu

Technika i taktyka jazdy
Ruszanie z miejsca; Jazda (dobór prędkości, tempomaty, ograniczniki prędkości, jazda na łuku poziomym i pionowym, inne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa jazdy

Hamowanie
Hamowanie w normalnych warunkach; Droga zatrzymania, Hamowanie układem podstawowym; Układy wspomagające hamowanie; Inne układy hamowania; Hamowanie na śliskich nawierzchniach (skutki blokady kół, hamowanie pulsacyjne, działanie ABS); Hamowanie awaryjne (BAS);

Zapobieganie wypadkom
Czynniki powodujące wypadki:

Kierowca (postrzeganie niebezpieczeństwa, widoczność przeszkód, prędkość
bezpieczna, zdrowie, sen, sprawność psychofizyczna, wpływ alkoholu i leków psychotropowych, zmęczenie, stres i lęk, depresja i frustracja)
Pojazd (stan techniczny, ergonomia miejsca kierowcy), Parkowanie; Zużycie paliwa (ECO-Driving, biopaliwa, olej opałowy i problemy z tym związane)
Droga Jazda w warunkach utrudnionych (jazda w nocy, jazda w deszczu, jazda we mgle, jazda po śniegu i lodzie, jazda w tunelu)
Inni uczestnicy w ruchu (ograniczone zaufanie, wzmożona ostrożność, pojazdy wolnobieżne, pojazdy jednośladowe, piesi i dzieci)

Zawodowe manewrowanie pojazdem: Identyfikacja przeszkód
Siły działające na pojazd; Widoczność z kabiny kierowcy (martwe pola, wykorzystanie luster); Wykonywanie manewrów (włączanie do ruchu, wymijanie, wyprzedzanie, omijanie,
podjazd pod za- i wyładunek, cofanie dużym pojazdem)

C. Zarys prawa transportowego

Prawo transportowe:
Dokumenty pojazdu i kierowcy; Wymogi wobec kierowców;
Odpowiedzialność kierowcy;

Prawo drogowe: Znaki drogowe dotyczące ciężkich pojazdów;
Ograniczenia w ruchu; Parkowanie; Bezpieczne odległości

między pojazdami; Uprawnienia policji i innych organów kontroli;


Czas pracy kierowcy

Struktura przepisów (ustawa o czasie pracy, Konwencja AETR, Rozporządzenie 3820,kodeks pracy) Rodzaje kierowców Przepisy szczegółowe (definicje, czas jazdy i przerw w jeździe, czas odpoczynku) Przykłady.
Czas pracy kierowców wg kodeksu pracy, czas dyżuru i dyspozycyjności, praca w godzinach nadliczbowych i nocnych Systemy czasu pracy

Tachografy

Tachograf analogowy (wymagania wobec tachografu i wykresówek, instalacja i kontrola, użytkowanie tachografu i wykresówek, kontrola drogowa, przykłady zapisu wykresówek i odczytu wykresówek)
Tachograf cyfrowy (budowa tachografu, funkcje tachografu, tryby pracy, karty tachograficzne, język tachografu, wymagane wydruki i zasady ich czytania)

Obowiązki pracodawcy i kierowcy: Kontrole na drodze ITD., Policja) Sankcje za wykroczenia

D. Świadczenie usług

Wypadki przy pracy; Rodzaje i konsekwencje wypadków
BHP w transporcie; Szkolenia w zakresie BHP
Zachowanie się w czasie wypadku (zasady postępowania, dokumentacja powypadkowa,postępowanie w przypadku pożaru)

E. Wypadki drogowe (zachowanie w sytuacjach krytycznych, raport z wypadku, statystyka wypadkowa)

F. Nielegalna imigracja (odpowiedzialność kierowcy, przeciwdziałanie)

G. Środowisko ekonomiczne (rodzaje transportu drogowego, transport drogowy a otoczenie, organizacja firm transportowych, specjalizacja w transporcie)

H. Wizerunek przedsiębiorstwa (pojęcie image, kierowca jako przedstawiciek firmy, organizacja pracy)

Szkolenie uzupełniające w zakresie przewozów rzeczy

A. Zasady ładowania pojazdu

Ograniczenia ładowania (obciążenia dróg, ograniczenia pojazdu, siły działające na ładunek); Kategorie ładunków;Typy opakowań;Załadunek pojazdu (środek ciężkości, plan ładowania); Techniki ładowania (rampa, rękaw, wózek widłowy, tylna burta, inne); Zamocowanie ładunku (siły utrzymujące ładunek, rodzaje zabezpieczeń, środki
zabezpieczające); Ochrona ładunku (opończa, furgon, zamknięcie celne),

B. Przepisy transportowe

Dopuszczenie do rynku (licencje, zezwolenia zagraniczne, zaświadczenia na przewozy własne, kabotaż); Dokumentacja transportowa (dokumenty uprawniającego do prowadzenia działalności transportowej, dokumenty przewozowe i ładunkowe)

C. Świadczenie usług

Zasady uczciwej konkurencji; Rodzaje transportu drogowego
Rodzaje przewozów (ADR, przewozy odpadów, ATP, przewozy zwierząt, przewozy nienormatywne, przewozy kombinowane)
Specjalizacje w zakresie transportu; Współpraca ze spedytorami; Przekraczanie granic (clenie, dokumenty celne - TIR, ATA, SAD i inne).

Szkolenie uzupełniające w zakresie przewozów osób

A. Przewozy osób

Obowiązki kierowcy; Kontrola przed odjazdem; Załadunek i wyładunek; Zachowanie kierowcy w drodze; Zachowanie wobec pasażerów; Taktowne uczestnictwo w ruchu (przyspieszanie, łagodne hamowanie) Korzystanie z infrastruktury drogowej (parkingi, restauracje, WC)

B. Komunikacja pasażerska (rozkład jazdy, cenniki, biletowanie pasażerów)

C. Szczególne grupy pasażerów (inwalidzi, dzieci)

D. Rodzaje autobusów i warunki techniczne dopuszczenia do ruchu

E. Przepisy transportowe

[Rodzaje przewozów osób (regularne, regularne specjalne, okazjonalne, wahadłowe) Dopuszczenie do rynku (licencje, zezwolenia, zaświadczenia na przewozy własne) Dokumenty przewozowe (wypisy z licencji i zezwoleń, rozkład jazdy, formularz jazdy)

F. Świadczenie usług

Przewozy osób a otoczenie; Rodzaje firm transportowych; Inne rodzaje działalności; Przekraczanie granic

Certyfikat Kompetencji Zawodowych