Kurs instruktora nauki jazdy

Kurs instruktora nauki jazdy prowadzony przez Centrum Szkolenia Kierowców ALFA przygotowuje do egzaminu państwowego dającego uprawnienia Instruktora Nauki Jazdy. Zakres szkolenia obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Dzięki temu, iż prowadzimy Ośrodek Szkolenia Kierowców na prawo jazdy kat. A, B, C, D, E posiadamy duże doświadczenie i umiejętności w przygotowaniu do podjęcia pracy w tym zawodzie.

Czy warto zdobyć nowy zawód i zostać Instruktorem Nauki Jazdy?

Kurs instruktora nauki jazdy prowadzony ALFA Nauka Jazdy, zwiększy Twoje kompetencje i da prestiżowy i dobrze płatny zawód. W Polsce brakuje co raz więcej instruktorów w większości na wskutek tego, że najstarsi i najbardziej doświadczeni instruktorzy powoli odchodzą na emeryturę. Zawód instruktora to ciekawy i nie monotonny zawód. Jeśli lubisz pracować z ludźmi, przekazywać swoją wiedzę, to ten zawód może Ci dać oprócz dobrze płatnej pracy – mnóstwo satysfakcji z jej wykonywania. Pracę instruktora można wykonywać w pełnym wymiarze godzin lub pracować dodatkowo jako praca dodatkowa, można również potraktować ten zawód jako inwestycja na przyszłość! A, B, C, D, E posiadamy duże doświadczenie i umiejętności w przygotowaniu do podjęcia pracy w tym zawodzie.

Czy spełniam wymagania i mogę zostać Instruktorem jazdy?

Oprócz wymagań formalnych wskazanych poniżej, wskazane by było, a by osoba kierująca się na ten kurs, zdawała sobie sprawę z odpowiedzialności tego zawodu. Instruktor Nauki jazdy kształtuje podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach najczęściej młodych ludzi, do których trzeba często podchodzić bardzo indywidualnie. Zawód instruktora wymaga dużego skupienia i przewidywania zachowań osoby szkolonej ale i innych kierowców. W zawodzie tym należy umieć przekazywać wiedzę i często wykazać się dużą cierpliwością i spokojem.

 Wymogi formalne dla osoby chcącej zostać Instruktorem nauki jazdy

 • Posiadanie prawo jazdy kat. A lub B od co najmniej 2 lat — jeśli ubiega się o szkolenie kierowców tych kategorii; jeśli się ubiega o inne uprawnienia to Posiadanie prawo jazdy kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D albo D+E od co najmniej roku oraz 3-letnie doświadczenie w szkoleniu osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii kat. B — jeżeli chce zostać instruktorem jazdy którejś z powyższych kategorii;
 • Posiada wykształcenie minimum średnie
 • Posiadanie zaświadczenia o niekaralności uzyskanej z Sądu (np. Al. Solidarności 127 czy Sąd na Czerniakowskiej 100 lub Sąd – ul. Kocjana 3) – Cena zaświadczenia: 30 zł–  wersja elektroniczna uzyskana przez KRK to koszt 20 zł. Niekaralność to poświadczenie, że Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu m.in. za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka, a także za przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu i przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 • Posiada ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora; – Badania lekarskie do kursu instruktora nauki jazdy można wykonać u dowolnego lekarza uprawnionego do badania kandydatów i można je uzyskać również u Nas, zapisując się wcześniej na wizytę pod tel 22 667 99 99

Spełniasz powyższe wymagania? W takim razie musisz jeszcze ukończyć kurs instruktora Nauki Jazdy w Ośrodku Szkolenia Kierowców ALFA i zdać egzamin na instruktora nauki jazdy przed komisją powołaną przez wojewodę.

Zapisz się na kurs na instruktora nauki jazdy już teraz! kliknij tutaj lub zadzwoń 22 667 99 99. Kursy szkoleniowe w CSK ALFA to najwyższa zdawalność w Warszawie! SUPER OSK ALFA – posiada POŚWIADCZENIE Prezydenta m.st. Warszawy, że OSK ALFA może prowadzić szkolenia Kandydatów na Instruktorów Nauki Jazdy.

Program Szkolenia i czas trwania szkoleń

Kurs na instruktora nauki jazdy obejmuje:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych
 • zajęcia praktyczne (od 50 do 85 godzin zależnie od kategorii)
 • 3-etapowy egzamin, na który składają się: test sprawdzający wiedzę teoretyczną kandydata; pokaz zajęć teoretycznych w losowo wybranym zakresie; pokaz zajęć praktycznych w losowo wybranym zakresie (2 zadania na placu manewrowym oraz 2 zadania w ruchu drogowym).

Koszty egzaminu, jakie należy ponieść, by zostać instruktorem jazdy kat. B, to w sumie 340 zł (50 zł za część pierwszą, 50 zł za część drugą oraz 240 zł za część trzecią).

Zakres zajęć teoretycznych i praktycznych został określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 11 września 2018 r. Według przepisów kurs na instruktora nauki jazdy obejmuje takie zagadnienia, jak:
1. Psychologia – 10h
2. Metodyka nauczania – 50h
3. Prawo o ruchu drogowym – 30h
4. Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 18h
5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 10h
6. Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców 6h
7. Technika i taktyka jazdy*) – 2h + 5h na ODTJ
8. Praktyka instruktorska 4h organizacji zajęć i około 50h części praktycznej**)

**powinny być ujęte tematy: Organizacji zajęć, pokaz przeprowadzenia 10 różnych tematycznie zajęć teoretycznych dla kandydatów na kierowców – z uwzględnieniem różnych kategorii prawa jazdy, na które jest prowadzone szkolenie, prezentacja przez każdego słuchacza kursu co najmniej 5 wybranych zajęć teoretycznych, udział w charakterze obserwatora w co najmniej 20 zajęciach teoretycznych prowadzonych w ośrodku szkolenia kierowców, a także pokaz przeprowadzenia 5 godzin zajęć praktycznych dla kandydatów na kierowców w zakresie uprawnień objętych nauczaniem – pokaz przeprowadza się 2 godziny na placu manewrowym i 3 godziny w ruchu miejskim i udział w charakterze obserwatora w zajęciach praktycznych prowadzonych w ruchu miejskim w ośrodku szkolenia kierowców w liczbie godzin np.: A-10h; B,C-30h;C+E-15h a kat D-25h. Na koniec szkolenia przeprowadzenie przez kandydata na instruktora na placu manewrowym OSK 10 zajęć praktycznych i 4h w ruchu drogowym z udziałem kandydata na instruktora objętych szkoleniem; realizując szkolenie, jedna osoba występuje w charakterze kandydata na kierowcę, a druga w charakterze instruktora nauki jazdy; zajęcia odbywają się pod nadzorem wykładowcy.

 

Godziny zajęć teoretycznych równają się 45 minutom, a zajęć praktycznych – 60 minutom
Po zakończonym szkoleniu – zdajesz egzamin państwowy, a następnie uzyskujesz wpis do ewidencji instruktorów, którą prowadzi starosta właściwy Twojemu miejscu zamieszkania – na podstawie wypełnionego wniosku z załączonymi dokumentami.

 

Po wpisie otrzymujemy numer ewidencyjny oraz legitymację instruktora, które upoważnią Cię do podjęcia pracy również w Naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców ALFA. Jeśli w przyszłości będziesz chciał rozszerzyć swoje uprawnienia o kolejną kategorię, zapraszamy na szkolenie – kurs uzupełniający, też do Nas i również u Nas jest możliwość podjęcia pracy.

Ile może zarobić Instruktor Nauki Jazdy?

Ceny wynagrodzeń są czymś indywidualnym, najczęściej uzależnione od predyspozycji nauczania, doświadczenia, staranności szkoleń, godzin wykonywania pracy i innych czynników. W dużej mierze wynagrodzenie zależy od regionu skąd jest dany OSK – w jakich cenach ma szkolenia oraz indywidualnego ustalenia stawki z Kierownikiem danego OSK oraz kategorii na jaką będzie szkolił osoby.
Najczęściej ceny wahają się w widełkach 30 do 38zł za 1h pracy netto. Co może dać pensję około 5000 czy nawet 9 000 zł netto.

Kurs instruktora nauki jazdy mogą być refundowane przez Urząd Pracy:

ALFA Centrum Szkolenia Kierowców jest wpisany w rejestrze Urzędów Pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu instruktora nauki jazdy przez Urząd Pracy bez angażowania własnych środków finansowych.

Terminy szkoleń na Instruktora nauki jazdy:

 • 19.03.2024 od godz. 18: 00 zapis – zajęcia organizacyjne
 • następny termin:
  czerwiec  – lipiec 2024r. rozpoczęcie o godz. 18.00 (w przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników. Dla grup możliwość ustalenia indywidualnych terminów zajęć.

Cennik kursu instruktora nauki jazdy:

 • Kurs na instruktora nauki jazdy kat. B – kurs podstawowy – 3900 zł
 • Kurs na instruktora nauki jazdy kat. A + B – 5200 zł PROMOCJA!
 • Kurs Uzupełniający w kat. A, C, C+E, D, B+E – każdy po 1700 zł

Kursy można opłacić w 2 ratach – 1 Rata 2000zł

 

OSK ALFA prowadzi kursy na instruktorów nauki jazdy wszystkich kategorii (A,B,C,D,E), a także GWARANTUJE PRACĘ, ale tylko dla osób, które u Nas ukończyły szkolenie, Najlepszym kursantom gwarantujemy możliwość podjęcia pracy u nas w Firmie!!!

Kurs uzupełniający dla Instruktorów Nauki jazdy

Kurs uzupełniający dla Instruktorów Nauki Jazdy przeznaczony jest dla osób chcących zwiększyć – rozszerzyć swoje uprawnienia instruktora na inne kategorie Prawa Jazdy.
Kurs uzupełniający obejmuje zajęcia z przedmiotów Technika i Taktyka jazdy oraz Praktyki Instruktorskiej w zakresie właściwym dla uprawnień instruktora w danej kategorii prawa jazdy o którą się ubiega. Nie ma zajęć z Przepisów ruchu drogowego, Metodyki czy BRD.

Kurs uzupełniający dla instruktorów obejmuje:

 1. zajęcia teoretyczne i praktyczne uzupełniające wiedzę i umiejętności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, w zakresie właściwym dla uprawnień instruktora w danej kategorii prawa jazdy;
 2. kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności przeprowadzane w formie egzaminu.

Warsztaty dla Instruktorów Nauki Jazdy

Do prowadzenia Warsztatów Doskonalenia Zawodowego Instruktorów zgodnie z art. 35 ust.6. Ustawy o Kierujących, Uprawniony jest OSK ALFA posiadający Poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Corocznie Każdy Instruktor Nauki Jazdy musi:

 • corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6 Ustawy o Kierujących
 • do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6
 • Obowiązek ten nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Warsztaty instruktorskie to kurs mający na celu przedłużenie uprawnień instruktora nauki jazdy. Instruktor oraz wykładowca zobowiązany jest każdego roku przedkładać zaświadczenie potwierdzające odbyte warsztaty doskonalenia zawodowego „Super OSK ” ALFA organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego według określonego programu, zapewnia udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.
Nie dostarczenie dokumentu poświadczającego odbycie warsztatu skutkuje skreśleniem z ewidencji instruktorów, więc warto o tym pamiętać. Uczestnictwo na Naszych Warsztatach to okazja do wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z pracą w zawodzie instruktora nauki jazdy, a należycie odbyty to ważny element edukacyjny.

Organizacja zajęć warsztatowych:

Warsztaty instruktorskie (doskonalenia zawodowego instruktorów/wykładowców) obejmują zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne ujęte w programie szkolenia.

 

Warsztaty instruktorskie obejmują następujące zagadnienia:

Część teoretyczna – wykłady (10h)

 1. uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:
  – psychologia – 1h
  – metodyka nauczania – 1h
  – prawo ruchu drogowego – 1h
  – technika kierowania i obsługi pojazdu – 1h
  – bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1h
  – zasady prowadzenia ośrodka – 1h
 2. omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kie­rowców – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych;
 3. omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych.

Część praktyczna (4h)
Zajęcia praktyczne na warsztatach instruktorskich obejmują co najmniej następujące tematy:

 1. przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kan­dydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych;
 2. przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w cha­rakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych;
 3. ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – co najmniej dwie godziny zajęć praktycznych.

Po zakończeniu warsztatów instruktor otrzymuje zaświadczenie.

Serdecznie zapraszamy CSK ALFA – szkoła jazdy