Kurs na Wykładowcę nauki jazdy

Na kurs wykładowcy mogą zapisać się osoby chcące prowadzić wykłady na różne kategorie jak również te będące instruktorami i chcące prowadzić wykłady na wyższe kategorie prawa jazdy. Kurs wykładowcy nauki jazdy przygotowuje do egzaminu państwowego dającego uprawnienia Instruktora wykładowcy. Zakres szkolenia obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne oraz konspekty z zajęć.

Wykładowcą jest osoba, która spełnia wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy o Kierujących.

Wymagania do rozpoczęcia kursu wykładowcy:

Kandydat na wykładowcę nie musi posiadać prawo jazdy, choć wskazane by byłoby, aby uprawnienia i doświadczenie posiadał – minimalny czas nie jest określony. Kandydat na wykładowcę nauki jazdy nie musi również posiadać orzeczenia lekarskiego ani psychologicznego – nie musi więc przechodzić żadnych badań.

To Jakie warunki musi spełnić wykładowca?

Kandydat na wykładowcę musi posiadać:

  • Posiadać co najmniej wykształcenie średnie
  • Posiadanie zaświadczenia o niekaralności uzyskanej z Sądu (np. Al. Solidarności 127 czy Sąd na Czerniakowskiej 100 lub Sąd – ul. Kocjana 3) – Cena zaświadczenia: 30 zł- jest to poświadczenie, że Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu m.in. za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka, a także za przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu i przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Przepisy art. 35 ust. 1-6 Ustawy o Kierujących pojazdami dotyczące kursu dla instruktorów stosuje się odpowiednio do kandydatów na wykładowców i wykładowców, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do obowiązku ukończenia szkolenia praktycznego –(zajęcia wyłącznie określone jako część teoretyczna oraz praktyki prowadzenia zajęć teoretycznych tzw „konspekty”.

 

Egzamin państwowy na wykładowców składa się z dwóch części (test pisemny + prezentacja wybranego tematu zajęć). Do kursów dla kandydatów na wykładowców i wykładowców stosuje się również odpowiednio przepisy § 21-29 rozporządzenia w sprawie szkolenia, czyli te dotyczące części teoretycznej szkolenia oraz praktyk w zakresie realizacji konspektów.

kurs-na-wykladowce-nauki-jazdy-2
kurs-na-wykladowce-nauki-jazdy