Kursy i Szkolenia instruktorów Nauki Jazdy

Jak zdobyć nowy zawód? Zostań instruktorem!

 

Zapisz się na kurs na instruktora nauki jazdy!

Kursy realizowane są już na Nowych zasadach ze stycznia 2016r.

(czy wiesz, że obowiązkowe są jazdy z Techniki kierowania w kursie? Część firm tego nie realizuje...robiąc Tam szkolenie po weryfikacji utracisz uprawnienia. My realizujemy pełne szkolenia łącznie z Techniką kierowania w ODTJ Jastrząb - porównaj a na pewno się zdecydujesz...)

 

Kursy ALFA to najwyższa zdawalność w Warszawie!

UWAGA - Przyjmujemy zapisy na obowiązkowe warsztaty instruktorów

Terminy szkoleń:

21.06.2021 od godz 17: 00

następny termin:

 wrzesień 2021r. rozpoczęcie o godz. 18.00 (w przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników)

oraz dla grup możliwość ustalenia indywidualnych terminów

 

SUPER OSK ALFA - OSK ALFA posiada POŚWIADCZENIE Prezydenta m.st. Warszawy

(Na podstawie art. 31 ust.3 ustawy z 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami - spełnienia dodatkowych wymagań)

 

  • Do 07.01." kolejnego roku ". Każdy instruktor jest zobowiązany do przedstawienia staroście lub w wydziale komunikacji dokumentu poświadczającego odbycie takiego warsztatu.
  • Nie dostarczenie dokumentu poświadczającego odbycie warsztatu skutkuje skreśleniem z ewidencji instruktorów.
  • Warsztaty to okazja do wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z pracą w zawodzie instruktora nauki jazdy.
  • Postaramy się aby warsztaty nie były tylko obowiązkiem narzuconym przez ustawę, ale ważnym elementem edukacyjnym .

Prowadzimy kursy na instruktorów nauki jazdy wszystkich kategorii (A,B,C,D,E)

GWARANCJA PRACY tylko dla osób, które u Nas ukończyły szkolenie:)

Najlepszym kursantom gwarantujemy możliwość podjęcia pracy u nas w Firmie!!!

Najbliższy kurs na instruktora nauki jazdy:


21 czerwca 2021r. (zapisy) godz. 18 - cena 3400zł PROMOCJA 3200zł *

 

cena promocyjna 3200 zł* (oszczędzasz 200zł) przy wpłacie jednorazowej - obowiązuje do 15,09.2021

 

Cena za każdą kolejną kategorię 1200zł

 

kolejne szkolenie
następny kurs - wrzesień 2021r. godz 18 - przyjmujemy zapisy

 

Nowe pliki do pobrania dla uczestników kursu: listopad 2020r:

 

Zmienione TESTY dla kierowców - pobierz za darmo

Przepisy

plik testy

testy 2

Tematy prezentacji

Link do programu WinRar

Link do Programu Open Office

Link do programu Adobe Reader

 

Terminarz:

 

ustalenia grupy - Kurs Instruktora Nauki Jazdy LUTY 2021r. terminy:

 

Zajęcia: .. egzamin wewn.......r.

 

Od 2005 roku w C.S.K. ALFA rozpoczęła prowadzenie kursów na instruktorów. Nasze szkolenia są odpowiedzią na coraz słabsze jakościowo szkolenie w niektórych placówkach instruktażowych.

Nasze kursy gwarantują minimalny poziom cenowy i wysoki poziom merytoryczny. Zatrudniliśmy najlepszych szkoleniowców OSK Kulka i CSK ALFA, aby zapewnić najwyższą jakość szkolenia! Szkoleniowcy to w większości egzaminatorzy WORD.

Od 2005 roku w OSK KULKA zaczęto budować GRUPĘ Ośrodków Szkolenia Instruktorów (OSI) .

Miło nam poinformować, o uczestnictwie CSK ALFA w tym programie (jesteśmy jedynym OSI na terenie województwa Mazowieckiego) serdecznie zapraszamy na profesjonalne kursy szkoleniowe!

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do prowadzenia zajęć(teoretycznych i praktycznych) dla kandydatów na kierowców. Szkolenie jest prowadzone w zakresie podstawowym dla osób, które po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia instruktora oraz w zakresie dodatkowym dla osób, które rozszerzają swój zakres uprawnień.

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym szkolenia i egzaminowania kierowców, aby zostać instruktorem nauki jazdy należy

ukończyć kurs dla KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY:

WYMAGANIA:

- posiadanie średniego wykształcenia (może być bez matury) - nie obowiązkowe od Stycznia 2013r.

- posiadanie zaświadczenia o nie karaniu wyrokiem sądu za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym i innym (posiadanie punktów karnych nie ma wpływu na wyda nie takiego zaświadczenia)

- posiadanie, przez okres co najmniej 2 lat, uprawnień do kierowania pojazdami w kategorii objętej szkoleniem,

- odpowiedni - potwierdzony pisemnie stan zdrowia (w trakcie szkolenia badania lekarskie i psychologiczne),

- uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego ze znajomości przepisów i techniki kierowania pojazdem.

 

KURS PODSTAWOWY NA INSTRUKTORA KATEGORII B

Wykłady: 130 godzin wykładów. (łącznie 208 h)

Zajęcia praktyczne: minimum 50 godzin (możliwość odbycia większej ilości)

W trakcie kursu mają Państwo dostęp do pracowni komputerowej, szkolenie na oprogramowaniu identycznym jak na egzaminie (dowolna ilość godzin ale minimum niż 5 ). Dajemy też materiały szkoleniowe

W ramach szkolenia kursant otrzymuje :

- Dzienniki Ustaw

- Kolorowe testy z pytaniami egzaminacyjnymi

- Płytę CD z komputerową baza danych pytań egzaminacyjnych

- Materiały firmowe (teczki, zeszyty, długopisy itp.)

 

Program szkolenia kandydatów na instruktorów

znajduje się w dalszej części materiału …

 

jeśli Kursant chce zrobić kurs instruktorski na więcej niż 1 kategorię - za każdą kolejną kategorię cena tylko 1200zł!

 

KURSY DOSZKALAJĄCE:

Kurs doszkalający dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii A

Wykłady – 4 godziny; Zajęcia praktyczne – 50 godzin

z płytą poślizgową

Cena 1400 zł

 

Kurs doszkalający dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii C

Wykłady – 4 godziny; Zajęcia praktyczne – 50 godzin

z płytą poślizgową

Cena 1400 zł

 

Kurs doszkalający dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii C + E

Wykłady – 4 godziny; Zajęcia praktyczne – 50* godzin

z płytą poślizgową

Cena 1400 zł

 

 

Kurs doszkalający dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii D

Wykłady – 4 godziny; Zajęcia praktyczne – 50 godzin

z płytą poślizgową

Cena 1500 zł

 

Program szkolenia kandydatów na instruktorów

Postanowienia wstępne § 1. 1. Program szkolenia kandydatów na instruktorów, zwany dalej "programem", określa:

1) zasady prowadzenia szkolenia,

2) charakterystykę absolwenta kursu,

3) plan nauczania,

4) wzory stosowanych dokumentów.

 

2. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców lub motorniczych. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

3. Wykładowcami na kursie powinni być właściwi specjaliści z doświadczeniem pedagogicznym, a dodatkowo przy realizacji przedmiotów określonych w tabeli nr 1:

 

1) w poz. 3 i 4 - powinni posiadać uprawnienia egzaminatora w zakresie objętym nauczaniem,

2) w poz. 6 i 7 - powinni posiadać uprawnienia instruktora w zakresie objętym nauczaniem.

 

 

6. W chwili przerwania lub zakończenia szkolenia karta podlega zwrotowi do jednostki, która ją wydała.

7. Wymogi, o których mowa w ust. 4-6, stosuje się do kandydatów na instruktorów podlegających szkoleniu podstawowemu lub dodatkowemu.

§ 2. 1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu, zwane dalej "zaświadczeniem", otrzymuje kandydat na instruktora, który:

1) odbył wymagane programem przeszkolenie,

2) uzyskał pozytywny końcowy wynik nauczania w zakresie wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania, z zastrzeżeniem § 9,

3) posiada wiedzę i umiejętności określone w charakterystyce absolwenta kursu i uzyskał pozytywny wynik egzaminu końcowego.

 

2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3:

1) obejmuje sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z psychologii, metodyki nauczania, przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem, czynności kontrolno-obsługowych oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców lub motorniczych,

2) przeprowadza komisja złożona z wykładowców przedmiotów określonych w poz. 1-4 tabeli 1, po spełnieniu przez kandydata na instruktora wymogów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

 

3. Przewodniczącym komisji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest wykładowca przedmiotu określonego w poz. 2 tabeli 1. Komisja działa na podstawie wewnętrznego regulaminu, który:

1) uzyskał pozytywną opinię starosty,

2) został zatwierdzony przed rozpoczęciem szkolenia przez organizatora kursu.

 

4. Wyniki egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym oddzielnie dla każdej osoby i kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, przez umieszczenie litery:

- "P" - jeżeli wynik jest pozytywny,

- "N" - jeżeli wynik jest negatywny,

- "X" - jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu.

 

5. Zaświadczenie wydaje kierownik jednostki posiadającej upoważnienie starosty na prowadzenie szkolenia kandydatów na instruktorów, na druku według wzoru, który określa załącznik nr 2 do programu.

§ 3. 1. Książki ewidencji osób szkolonych, dzienniki lekcyjne, karty oraz przebieg procesu nauczania podlegają kontroli osób sprawujących w imieniu starosty nadzór nad szkoleniem kandydatów na instruktorów.

 

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli odnotowuje się w książce ewidencji osób szkolonych.§ 4. 1. Książka ewidencji osób szkolonych powinna być trwale przechowywana, a w przypadku likwidacji jednostki lub utraty przez nią upoważnienia do szkolenia kandydatów na instruktorów - przekazana jednostce wskazanej przez starostę.

2. W razie utraty książki, o której mowa w ust. 1, lub zniszczenia w stopniu powodującym jej nieczytelność, podlega ona każdorazowo odtworzeniu.

 

§ 23. 1. Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczestników kursu kandydatów na instruktorów lub kursu uzupełniającego dla instruktorów ustala organizator kursu, przy czym nie może być ona mniejsza niż określona w tabeli nr 1.

 

Tabela nr 1

 

Poz.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

teoretycznych

praktycznych

1

Psychologia

10

2

Metodyka nauczania

50

3

Prawo o ruchu drogowym

30

4

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu

18

5

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

10

6

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców

6

7

Technika i taktyka jazdy*)

2

5

8

Praktyka instruktorska

4

50**)

9

Razem

130

55**)

 *) Nie dotyczy kategorii T oraz pozwolenia.

**) Należy uwzględnić dodatkowo liczbę godzin zajęć odpowiednią do zakresu szkolenia kandydata określoną w tabeli nr 2.

 

2. W zakresie przedmiotu określonego w tabeli nr 1:

1) w poz. 1 – powinny być ujęte tematy:

a)       podstawowe wiadomości z psychologii ogólnej,

b)       kandydat na kierowcę lub motorniczego i jego charakterystyka,

c)       wybrane zagadnienia z psychologii ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem w szczególności:

-         alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

-         wahań stanu emocjonalnego,

-         zmęczenia,

-         zagrożeń występujących w ruchu drogowym,

d)       praktyczne wykorzystanie wiedzy z psychologii w szkoleniu kandydatów na kierowców lub motorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny predyspozycji kandydata na kierowcę lub motorniczego do kierowania pojazdem,

e)       etyka zawodu instruktora i wykładowcy;

2) w poz. 2 – powinny być ujęte tematy:

a)       proces nauczania,

b)       szkolenie dorosłych – motywacja,

c)       ocenianie kwalifikacji kandydata na kierowcę i ustalanie wymiaru czasu szkolenia niezbędnego do osiągnięcia celów określonych w programach szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych,

d)       formy i metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych ujętych w programie szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych, w szczególności:

-         podział tematyczny zajęć w poszczególnych kategoriach prawa jazdy lub pozwolenia,

-         podział wymiaru czasu szkolenia,

-         kolejność realizacji zajęć,

e)       organizacja zajęć – środki dydaktyczne;

3) w poz. 3 – powinny być ujęte tematy:

a) wybrane problemy interpretacyjne przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem:

-         zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu,

-         zachowania bezpiecznych prędkości i odstępów między pojazdami podczas jazdy w różnych warunkach atmosferycznych i po różnych nawierzchniach jezdni,

-         zagrożeń związanych z ruchem drogowym, w szczególności prowadzeniem pojazdu w różnych warunkach widoczności, niedoświadczeniem innych uczestników ruchu, podczas przewozu osób i rzeczy,

b) omówienie wybranych zagadnień:

-         których znajomość powinna być sprawdzana na kursie dla kandydatów na kierowców lub motorniczych,

-         występujących w pytaniach egzaminacyjnych stosowanych w części teoretycznej egzaminu państwowego;

4) w poz. 4 – powinny być ujęte tematy:

a)       przygotowanie się do jazdy oraz zasady używania mechanizmów sterowania pojazdem,

b)       bezpieczne prowadzenie pojazdu i wykonywanie manewrów na drodze,

c)       zachowanie wobec innych uczestników ruchu,

d)       przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń na drodze oraz skuteczne reagowanie na nie,

e)       dynamika i kultura jazdy,

f)         zasady wykonywania czynności kontrolno-obsługowych pojazdu z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska,

g)       jazda energooszczędna;

5) w poz. 5 – powinny być ujęte tematy:

a)       organy administracji publicznej zajmujące się problematyką ruchu drogowego i ich zadania,

b)       akty prawne odnoszące się do kierujących pojazdami,

c)       stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju i województwie,

d)       kontrola ruchu drogowego, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,

e)       ubezpieczenia komunikacyjne oraz zawodowe;

6) w poz. 6 – powinny być ujęte tematy:

a)       rozpoczęcie działalności ośrodka szkolenia kierowców,

b)       rozpoczęcie pracy instruktora,

c)       zarządzanie ośrodkiem szkolenia kierowców,

d)       prowadzenie dokumentacji,

e)       nadzór nad prowadzeniem szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych;

7) w poz. 7 powinien być ujęty temat – technika i taktyka jazdy realizowane w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy;

8) w poz. 8 – powinny być ujęte tematy:

a)       organizacja zajęć,

b)       pokaz przeprowadzenia 10 różnych tematycznie zajęć teoretycznych dla kandydatów na kierowców lub motorniczych – z uwzględnieniem różnych kategorii prawa jazdy, na które jest prowadzone szkolenie,

c)       prezentacja przez każdego słuchacza kursu co najmniej 5 wybranych zajęć teoretycznych, o których mowa w lit. b – czas każdej prezentacji 45 minut,

d)       udział w charakterze obserwatora w co najmniej 20 zajęciach teoretycznych prowadzonych w ośrodku szkolenia kierowców,

e)       pokaz przeprowadzenia 5 godzin zajęć praktycznych dla kandydatów na kierowców w zakresie uprawnień objętych nauczaniem – pokaz przeprowadza się 2 godziny na placu manewrowym i 3 godziny w ruchu miejskim,

f)         udział w charakterze obserwatora w zajęciach praktycznych prowadzonych w ruchu miejskim w ośrodku szkolenia kierowców w liczbie godzin określonej w tabeli nr 2: