Ministerstwo Infrastruktury od dłuższego czasu sygnalizuje zmiany jakie maja nastąpić w przepisach dotyczących szkolenia i egzaminowania przyszłych kierowców. Projekt zmiany ustawy o kierujących pojazdami został przygotowany w związku z negatywną oceną procesu nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców i przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy wyrażoną w raporcie NIK z września 2015 r. oraz w odpowiedzi na wnioski i uwagi organizacji społecznych zrzeszających zarówno podmioty prowadzące szkolenia, jak i redlujące egzaminy państwowe.
Projekt ustawy ma na celu poprawę systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców co będzie miało wpływ przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich obywateli.

Co przewiduje projekt ustawy?

Jazda z rodzicem lub opiekunem. wprowadza możliwość odbywania szkolenia w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami w formie kursu rozszerzonego z osoba towarzyszącą (opiekunem prawnym osoby szkolonej),

Możliwość szkolenia osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami lub ubiegającymi się o przywrócenie cofniętych lub zatrzymanych praw jazdy, wprowadza rezygnację z podziału ośrodków szkolenia kierowców (OSK) na zwykłe ośrodki i ośrodki spełniające dodatkowe wymagania.

Wyższe wymagania w stosunku do kandydatów na instruktora, wykładowcy oraz egzaminatora. Zaproponowano również zmniejszenie częstotliwości odbywania warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów, wykładowców i egzaminatorów (z 1 roku na 2 lata). Wprowadzono również odbycie obowiązkowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów techniki jazdy, wprowadza zmiany w przepisach dotyczących uzyskiwania karty rowerowej przez wprowadzenie w klasie 4 szkoły podstawowej obowiązkowego przedmiotu „wychowanie komunikacyjne”, wprowadza wyższe wymagania w stosunku do osób upoważnionych przez starostę do przeprowadzania kontroli w OSK, co przyczyni się do poprawy jakości przeprowadzanych kontroli.

Pytania na prawo jazdy tajne!! Przepisy wprowadzą ograniczenie, że pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie będą stanowiły informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wprowadza jednoznaczne wskazane błędy popełniane podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, skutkujące natychmiastowym przerwaniem egzaminu,
zmienia obowiązek odbycia w okresie próbnym w okresie między 4 a 8 miesiącem licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, obowiązkowego kursu dokształcającego w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym dla wszystkich młodych kierowców, tak aby szkolenie odbywały osoby, które popełniły 2 wykroczenia w ruchu drogowym w okresie próbnym.